Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до новин

Оприлюднення інформації щодо необхідності здійснення СЕО до проєкту державного планування

Оголошення
20.07.2020

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

містобудівної документації на місцевому рівні –

«Детального плану території по вулиці Залізнична село Трикратне Вознесенського району Миколаївської області»

 

Інформація про замовника СЕО:

56532, смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзигуна, буд. 208

Олександрівська селищна рада, Вознесенський район Миколаївська область

 

Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – містобудівна документація на місцевому рівні - «Детальний план території що обмежена вулицями Залізнична,Комарова,Одеська та безіменним провулком в  селі Трикратне Олександрівської селищної ради  Вознесенського району Миколаївської області  ».

Основною метою розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є: уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території в межах населеного пункту; визначення її функціонального призначення та параметрів забудови з метою розміщення водозабірної свердловини; виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території; визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами; визначення параметрів забудови окремої земельної ділянки; визначення містобудівних умов та обмежень за відсутності плану зонування; обґрунтування потреб формування нової земельної ділянки та визначення її цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання; інших об’єктів,  що підлягають охороні відповідно до законодавства; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: створення інженерної інфраструктури; організації транспортного і пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору тощо.

Основними міжнародними правовими документами щодо стратегічної екологічної оцінки є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№562-VIII від 01.07.2015 року), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Документи державного планування державного рівня:

 1. Закон України « Про основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затверджена від 28 лютого 2019 року №267-VIII.

Документи державного планування регіонального рівня:

 1. Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 16 квітня 2015 року №9 зі змінами, затвердженими рішеннями Миколаївської обласної ради від 30 липня 2015 року №7 та від 10 червня 2016 року №8;
 2. Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2017 року №22 зі змінами 2018-2020 років;
 3. Програма моніторингу довкілля Миколаївської області, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 23 грудня 1999 року №4;
 4. Програма «Питна вода Миколаївщини» на період до 2020 року, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 28 березня 2008 року №5 зі змінами, затвердженими рішеннями Миколаївської обласної ради від 02 березня 2010 року №7 та від 06 серпня 2010 року №6;
 5. Програма розвитку водного господарства Миколаївської області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2018 року №35;
 6. Стратегія розвитку галузі охорони здоров’я Миколаївської області на 2018-2020, затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 21 грудня 2018 року №32;
 7. тощо.

Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває функціональне зонування і враховує стратегії і плани загальнонаціонального і місцевого розвитку (Схема планування території Миколаївської області-внесення змін (затверджена рішенням Миколаївської обласної ради № 29 від 16.05.2019 року), що має значення для дійсного документу державного планування.

Те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Заплановані об’єкти не віднесені до категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Здійснення процедури оцінки впливу на довкілля не потребує у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

б) для територій з природоохоронним статусом – в межах території, що підлягає детальному плануванню та в безпосередній близькості відсутні території природно-заповідного фонду. Територія, що підлягає детальному плануванню, не потрапляє в межі ландшафтно-маршрутних коридорів. З північно - західної сторони від існуючих меж на орієнтовній відстані  4,30 км, розташоване територія Смарагдової мережі «Bugzkyi Gard National Nature Park»;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – не матиме суттєвого впливу на довкілля, територіально земельні ділянки  розташовані на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Варіанти альтернатив будуть розглянуті у процесі розроблення містобудівної документації на місцевому рівні.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію та дослідження:

 • регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2018 році та інші доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП;
 • лабораторні дослідження стану довкілля (за наявності);
 • дані моніторингу стану довкілля проводити щороку;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);
 • повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку території, що розглядається, та підвищення якості  життя населення.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання тощо;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація 30-метрової зони першого поясу санітарної охорони навколо свердловини, огородження території тощо;
 • відновлювальні заходи – нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;
 • здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами (за наявності);
 • моніторингові заходи – передбачити систему моніторингу зі збереженням за технічним станом обладнання, за станом ґрунтів та здійснення контролю за дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу планової діяльності(за наявності).

 

Пропозиції до структури та змісту СЕО:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

  Відповідальна: Получанова Наталія Василівна – начальник відділу земельних відносин,архітектури та будівництва, ЖКГ та надзвичайних ситуацій Олександрівської  селищної ради Вознесенського району Миколаївської області.

тел.: (097) 691-64-92, e-mail: nnatasa2012@ukr.net

адреса: 56530   Миколаївська  область, Вознесенький район, смт. Олександрівка,  вул. Подзігуна генерала, 208.

 

 

Голова

Олександрівської селищної ради                                  М. Бензар

           

 

«Оприлюднення інформації щодо

необхідності здійснення СЕО до проєкту державного планування»

 

Враховуючи принцип гласності стратегічної екологічної оцінки, Олександрівська селищна рада оприлюднює рішення щодо необхідності здійснення СЕО до проєкту державного планування – «Детальний план території що обмежена вулицями Залізнична,Комарова,Одеська та безіменним провулком в  селі Трикратне Олександрівської селищної ради  Вознесенського району Миколаївської області  ». Враховуючи здійснену попередню оцінку проєкту  ДДП, що основана на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проєкт ДДП процедурі СЕО (згідно розділу IV «Визначення необхідності здійснення СЕО» Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом від 465 від 23.12.2018 року Міністерства екології та природних ресурсів України), вищевказаний проєкт ДДП відповідає одночасно двом з критеріїв, згідно ст. 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку»:

 • критерій 1 - за назвою документів державного планування – містобудівна документація. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території вимагає проходження процедури СЕО;
 • критерій 2 - за сферою, яку регулюватиме проєкт документа державного планування – використання водних ресурсів - вимагає проходження процедури СЕО;
 • критерій 3 - за видами діяльності, що підпадають під оцінку впливу на довкілля – забір підземних вод із щорічним забором води або щорічним об’ємом води, що поповнюється, орієнтовно 0,241 мільйонів кубічних метрів - не вимагає проходження процедури ОВД.

Враховуючи, що попередня оцінка проєкту «Детальний план території що обмежена вулицями Залізнична,Комарова,Одеська та безіменним провулком в  селі Трикратне Олександрівської селищної ради  Вознесенського району Миколаївської області  » з розміщення водозабірної свердловини вказала на відповідність одночасно двом критеріям, Олександрівська селищна рада прийняла рішення щодо необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки до проєкту ДДП.

 

Голова

Олександрівської селищної ради                                       М. Бензар                                                

 

 

2023 © Усі права захищено
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше